עגלת הקניות

מוצרים נוספים שמצאנו מתאימים במיוחד בשבילך

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

6,249.00 ₪

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

649.00 ₪

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

350.00 ₪

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

135.00 ₪

האתר שלנו לא נתמך במלואו בדפדפן בו אתם גולשים, אנו ממליצים להחליף לאחד מהדפדפנים הבאים: Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש״ח

חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט - 1979

פורסם על ידי dugit desk בתאריך

ענף הצלילה במדינת ישראל כפוף לחוק הצלילה הספורטיבית לתקנותיו. להלן פרטי החוק

חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט - 1979

תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות) - התש"ם - 1980

תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), התש"ם - 1980

תקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), התש"ס - 2000

תקנות הצלילה הספורטיבית (מכשיר צלילה אישי), התש"ם - 2010

חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט - 1979

1. הגדרות בחוק זה - "מכשיר צלילה אישי" - מכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס בתוספת כל פריט אחר שייקבע בתקנות; 

 "מקום" - לרבות כלי רכב, כלי שיט במימי החופין וכן כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, אף מחוץ למימי החופין;

"שירותי צלילה" - שירותים לצורך ביצוע צלילה, כפי שייקבע בתקנות;

"מרכז צלילה" - מקום המיועד לספק שירותי צלילה;

"צלילה ספורטיבית" - צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי, בכל מקווה מים, שלא לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא או משטרה;

"הרשות המוסמכת" - יחיד או תאגיד שמינהו השר להיות רשות מוסמכת לענין חוק זה, לתקופה שקבע;

"השר" - שר החינוך והתרבות.

2. הגבלת צלילה ספורטיבית חוק תשנ"ה-1995 (א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם מלאו לו 12 שנים והוא הוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות צולל ספורטיבי וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי התעודה, ובלבד שאדם שטרם מלאו לו ‎15 שנים לא יצלול לעומק העולה על ‎20 מטרים מתחת לפני המים. (א1) חוק תשנ"ה-1995 לא יצלול צלילה ספורטיבית אדם שטרם מלאו לו 15 שנים אלא בהסכמת הורהו.

(ב) תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(ג) תעודת צולל שניתנה מחוץ לישראל, שמכירה בה הרשות המוסמכת, דינה כדין תעודה שהוצאה לפי סעיף קטן (א).

3. איסור צלילת יחיד חוק תשנ"ה-1995 (א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא בלוויית אדם אחד נוסף לפחות, הצולל כדין. ואם טרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול צלילה ספורטיבית אלא בלווית אדם אחד נוסף לפחות שמלאו לו 21 שנים והרשאי לצלול לפי חוק זה עד עומק של 30 מטרים מתחת לפני המים.

(ב) על אף האמור בסעיף 2, רשאי מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי לצלול בלוויית מי שהוסמך להיות מדריך צלילה לפי סעיף 6.

4. אזורי צלילה אסורים (א) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי להכריז כי אזור מסויים הוא אזור האסור לצלילה ספורטיבית; אכרזה על פי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

(ב) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית באזור שהוכרז כאזור האסור לצלילה.

5. הגבלת מרכזי צלילה (א) לא יפתח אדם מרכז צלילה ולא יקיים אותו אלא ברשיון ובהתאם לתנאי הרשיון ולכללי הבטיחות והשירות שייקבעו בתקנות.

(ב) רשיון לפי סעיף זה יינתן מאת הרשות המוסמכת בהסכמת שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך.

(ג) רשיון לפי סעיף זה יכול שיהא מסוייג ויכול שתקופת תקפו תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.

6. הגבלת הדרכת צלילה חוק תשנ"ה-1995 (א) לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא למי שמלאו לו ‎12 שנים ובידי מי שהוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות מדריך צלילה וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי התעודה.

(ב) תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(ג) לא יוסמך אדם להיות מדריך צלילה אלא אם מלאו לו 21 שנים.

(ד) לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא במרכז צלילה שניתנה עליו תעודה מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית, או ממרכז צלילה כאמור.

7. פקחים (א) הרשות המוסמכת תמנה פקחים לענין חוק זה.

(ב) פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדוק אם מתקיימות בו הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאי רשיון שניתן על פיהם, ובלבד שלא ייכנס פקח למקום אלא בהסכמת תופשו או לאחר שנתן לתופשו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור.

(ג) עבר אדם עבירה על חוק זה או התקנות על פיו, או היה לפקח שנתמנה כאמור יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות עצמו להנחת דעתו ולהציג כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן - רשאי הוא לעצור אותו עד לבוא שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.

8. צו הפסקה מינהלי (א) ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו של אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור, אם בסגירת מקום ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) (להלן - צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שלושים יום מיום שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום תביעה פלילית על העבירה שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המוסמכת או בידי בית המשפט אגב ההליכים הפליליים או בבקשה לפי סע' 9.

9. בקשה (א) הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיפים ‎2, 5 או ‎6, רשאי תוך ‎60 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את ההחלטה או לשנותה.

(ב) הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי תוך ‎30 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את הצו או לשנותו.

(ג) הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של צו הפסקה מינהלי כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

10. עונשין (א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, או אינו ממלא אחרי צו הפסקה מינהלי, דינו - מאסר שנה או קנס ‎100,000 לירות.

(ב) הורשע אדם בעבירה על חוק זה או התקנות על פיו, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש, לצוות על שלילת תעודה או רשיון שניתנו לו לפי חוק זה, לתקופה שיקבע בית המשפט או לצמיתות.

11. תאגיד כרשות מוסמכת (א) מונה תאגיד כרשות מוסמכת לענין חוק זה, לא יהיה תוקף לכל הגבלה שהוטלה על אותו תאגיד בין על פי דין ובין באופן אחר, במידה שהיא עלולה למנוע אותו מלמלא את תפקידו כרשות מוסמכת, וכל הגבלה כזו לא תפטור אותו מלמלא את התפקיד.

(ב) לענין חוק העונשין, תשל"ז-‎1977, ופקודת הנזיקין [נוסח חדש], דין עובד תאגיד כאמור בסעיף קטן (א), הממלא תפקיד מתפקידי התאגיד כרשות מוסמכת, כדין עובד הציבור לפי כל אחד מהחיקוקים האמורים.

12. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה; הוא יקבע בתקנות הוראות בטיחות למניעת סיכון חייהם של צוללים ושל הנמצאים בסביבתם, ורשאי הוא להתקין תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע החוק, ובכלל זה - (1) בדבר אגרות הסמכה ורישוי לענין סעיפים 2, 5 ו-6; (2) בדבר הטלת חובת ביטוח על צוללים; (3) בהתייעצות עם שר התחבורה - בדבר מיקומם של מרכזי צלילה, בדבר כלי שיט וציוד שיט אחר המופעלים בידי מרכז צלילה, וכן בדבר מסלוליהם של כלי שיט כאמור וסימונם של מסלולים אלה; (4) באישור שר הבריאות - בדבר הכושר הרפואי של הצוללים.

(ב) תקנות על פי חוק זה יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

13. תחילה תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

 

תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות) - התש"ם - 1980

בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‏6, 5, 2 ו-‏12(א) לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-‏1979 (להלן - החוק), באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

פרק ראשון: הוראות כלליות  1. הגדרות בתקנות אלה, "תעודה" - תעודה, היתר, אישור או פטור.

2. בקשה לתעודה הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.

3. הגשת בקשה (א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת( את התעודה (להלן - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסויימת טופס על ידי הרשות תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור.

(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.

4. סמכויות הרשות לגבי תעודה (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתיתה, לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, דרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בחוק או בתקנות אלה הוראה אחרת.

(ב) תעודה או כל שינוי, תנאי או הגבלה בה, יינתנו בכתב.

5. המצאת תעודה לשם רישום שינויים החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעלה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה כדי שהרשות תרשום בה את השינוי.

6. ביטול תעודה הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה. (המשך בעמ' 1/17624)

7. פטור לסוגיו מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה, יכול שיינתן לאדם או לסוג בני-אדם, באופן כללי, למקרה מיוחד או לסוג של מקרים.

8. חובת מילוי תנאי בתעודה מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.

9. חובת החזקת תעודה (א) הצולל צלילה ספורטיבית יחזיק את התעודה, לרבות תעודת הביטוח האישית שלו או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנה לו על פי דין לגבי צלילתו של אותו אדם, במרכז הצלילה שסיפק את שירותי הצלילה הנוגעים לאותה צלילה, או במקום קרוב למקום ביצוע הצלילה.

(ב) הצולל צלילה ספורטיבית, לרבות מי שעומד לבצע צלילה כאמור או מי שביצע צלילה כאמור, יציג כל תעודה כאמור בתקנת-משנה (א), לכל פקח שמונה על ידי הרשות לפי סעיף ‏7(א) לחוק, או לכל שוטר לפי דרישתם. (ג) אדם יחזיק את התעודה כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי( וניתן לקריאה.

10. המועד לפעולה מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה, תוך ‏15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.

11. איסור שינויים בתעודה לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.

12. כפל תעודות (א) אבדה תעודה או הושחתה או טושטשה, רשאית הרשות לתת, לפי בקשת בעל התעודה, כפל הימנה, לאחר ששוכנעה שהתעודה המקורית אבדה, הושחתה או טושטשה ולאחר שהבעל שילם את האגרה שנקבעה בתוספת להוצאת כפל התעודה.

א(ב) בדה תעודה או הושחתה או טושטשה, רשאית הרשות לתת, לפי בקשת בעל התעודה, כפל הימנה, לאחר ששוכנעה שהתעודה המקורית אבדה, הושחתה או טושטשה ולאחר שהבעל שילם את האגרה שנקבעה בתוספת להוצאת כפל התעודה.

13. חובה להודיע על שינוי בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות, לפי דרישתה, את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינויים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.

14. הטלת חובה לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה, יראוה כמוטלת על הצולל ועל בעל התעודה.

15. צלילה בהתאם לא יצלול אדם באופן השונה מזה הנקוב בתעודתו או בכל תעודה אחרת, שניתנה לו על פי החוק או תקנות שהותקנו לפיו.

 

תקנות הצלילה הספורטיבית (הטלת חובת ביטוח על צוללים), התש"ם - 1980

הטלת חובת ביטוח על צוללים  בתוקף סמכותי לפי סעיף ‏12(א)(‏2) לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-‏1979 ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות  ‏1. בתקנות אלה - "צולל" - אדם המבצע צלילה ספורטיבית; "פוליסה" - לרבות כתב כיסוי וכתב כיסוי זמני.

חובת ביטוח  ‏2. לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם יש לו פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של הרשות המוסמכת.

הדרישות לגבי ביטוח  ‏3. חובת הביטוח לפי תקנה ‏2 תיחשב כממולאת, אם הפוליסה שהוצאה לצולל בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-‏1951, מבטחת אותו מפני כל חבות שהוא עלול לחוב בשל חילוץ, פינוי, אשפוז וטיפול רפואי שנגרמו לו עקב תאונת צלילה.

 

תקנות הצלילה הספורטיבית (שירותי צלילה), התש"ס - 2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-12(א) לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  

1. אלה הם שירותי צלילה לענין החוק: (א) (1) הכשרה לקראת הסמכה כצולל ספורטיבי, לפי סעיף ‎2(א) לחוק;

(2) העברת בקשה של צולל ספורטיבי מוסמך לרשות המוסמכת לשם קבלת תעודת צולל ספורטיבי מאת הרשות המוסמכת, לפי סעיף 2(א) לחוק;

(3) תיווך או קישור בין צוללים ספורטיביים מוסמכים לשם ביצוע צלילה ספורטיבית בצוותא, לפי סעיף 3(א) לחוק;

(4) תיווך או קישור בין מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי ובין מי שהוסמך להיות מדריך צלילה, לשם ביצוע צלילה ספורטיבית בצוותא, לפי סעיף 3(ב) לחוק;

(5) מתן הדרכה בצלילה ספורטיבית לפי סעיף 6(ד) לחוק;

(6) הכשרת צולל ספורטיבי מוסמך לקראת הסמכתו כמדריך צלילה, לפי סעיף 6(א) לחוק;

(7) העברת בקשה של צולל ספורטיבי מוסמך לרשות המוסמכת לשם קבלת תעודת מדריך צלילה מוסמך מאת הרשות המוסמכת, לפי סעיף 6(א) לחוק;

(8) תיווך או קישור בין מדריך צלילה מוסמך ובין מי שמעונין לקבל הדרכה בצלילה ספורטיבית;

(9) השכרה, אחסון, בדיקה, שיפוץ, תיקון או מילוי גז דחוס בקשר למכשיר צלילה אישי או לאחד מאבזריו;

(10) ביקורת הרשיונות והתעודות הנדרשים לפי החוק, לרבות תעודת ביטוח אישית לצולל.

(ב) שירותי הצלילה המפורטים בתקנת משנה א(1), (2) ו-(‎5) עד (8) לתקנות אלה, יסופקו רק באמצעות מרכז צלילה שניתנה עליו תעודה מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית, או ממרכז צלילה כאמור. 

 

תקנות הצלילה הספורטיבית (מכשיר צלילה אישי), התש"ם - 2010

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-12 לחוק הצלילה הספורטיבית, התשל״ט-1979 , ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

  1. קביעת פרטים והשימוש בהם

אלה הפריטים האחרים המתווספים למכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס, שכל צולל חייב להצטייד בהם:

 (1)   מאזן ציפה, הכולל מנגנון ניפוח מבוקר, באמצעות מקור גז דחוס;

(2)   אבזמי שחרור מהיר מותקנים על חגורות מכשיר הצלילה העצמאי ועל המשקולות;

(3)   מכשיר למדידת זמן;

(4)   מכשיר למדידת עומק;

(5)   מכשיר למדידת לחץ הגז במכל, במשך כל זמן הצלילה;

(6)   מקור נשימה חלופי נוסף הניזון ממכל הגז הדחוס.

2. ביטול

תקנות הצלילה הספורטיבית (מכשיר צלילה אישי), התש״ם-1980 - בטלות.

← הישן ביותר החדש ביותר →

0 תגובות

השאירו תגובה

שימו לב, התגובות חייבות באישור לפני פרסום