עגלת הקניות

מוצרים נוספים שמצאנו מתאימים במיוחד בשבילך

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

6,249.00 ₪

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

649.00 ₪

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

350.00 ₪

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

135.00 ₪

האתר שלנו לא נתמך במלואו בדפדפן בו אתם גולשים, אנו ממליצים להחליף לאחד מהדפדפנים הבאים: Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש״ח

תקנון הגרלת שעון Spartan Sport HR

תקנון הגרלה

 

1.     כללי

א.          בין התאריכים 19.2.2017 ל 24.2.2017 תערוך דוגית ששון יחזקאל בע"מ בע"מ, ח.פ. 511899296, מרח' בן יהודה 250, תל אביב, מבצע שיווק וקידום שעוני Suunto Spartan כאשר המבצע יערך כמפורט בתקנון זה.

 

הוראות כלליות

2.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

ב.           "החברה ו/או דוגית " – חב' דוגית ששון יחזקאל בע"מ, רח' בן יהודה 250, תל אביב.

ב.        "הוראות ההגרלה" - ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג.      "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 

ד.      "הפרסום" - ביום 19.2.2017 תתפרסם מודעה ("פוסט") בדף הפייסבוק של סונטו ישראל ובו תהיה הכרזה על המבצע.

ה.        "המבצע" – מבצע קידום מכירות של שעוניSuunto Spartan  שיערך בין ה-19.2.2017 ל 24.2.15 במהלך  מרתון תל אביב 2017.

ו.       "הדוכן" – הדוכן של המותג סונטו שיהיה פתוח לכל אורך ימי האקספו של מרתון תל אביב משעה 10:00-22:00.

ו.             "הפרס הראשון": קבלת שעון Suunto Spartan Sport HR.

ז.             "זוכה בפרס" - משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 4 להלן,  ששמו עלה בהגרלה.

ח.           "ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

ט.           "עורך ההגרלה" – החברה, דוגית ששון יחזקאל בע"מ, ונציגה, עוזר עורך ההגרלה, מר יוני פרוז'נסקי, ו/או מי מטעמם.

י.             "מוקד המבצע" - מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 03-6045034 ואשר מענו במשרדי החברה ברח' בן יהודה 250 תל אביב, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א'-ה' בין השעות 09:30-17:00.

יא.         "המפקח" - המפקח על ההגרלה הינו משרד רו"ח מוטי בלבול, שכתובתו יד חרוצים 14, תל אביב, טל': 03-6880502.

יב.       "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

 

3. תקופת המבצע

המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בפייסבוק ב19.2.2017 יערך החל מיום 19.2.2017 (משעה 16:00 ואילך) וכלה ביום 24.2.2017 (עד לשעה 14:00).

 

4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

א.         ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד. 

 

ב.         על מנת להשתתף יש לקבל את "קוד ההשתתפות" בדוכן של Suunto הנמצא במתחם האקספו של מרתון תל אביב.

 

ג.           על המשתתף להזין את הקוד בליווי פרטיו האישיים בדף ההרשמה באתר דוגית www.dugit.co.il

 

ג.        כל משתתף אשר ימלא את פרטיו האישיים, ויכניס את הקוד אשר חולק בדוכן של Suunto – נכנס להגרלה.

 

                

5. ההגרלה

א.      ההגרלה תיערך ביום ד' 1.3.2017 בשעה 14:00באמצעות מחשבבמשרדי דוגית
ששון יחזקאל בע"מ בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון.

ב.      אספקת השעון תבוצע עם הגעת הדגם החדש לארץ (התאריך המשוער הוא עד ה15.4.2017).

 

ג.          הפרס יימסר לזוכה במשרדי החברה במועד אשר לא יאוחר מאשר ה-1.5.2017.

 

ד.      דוגית תיצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי הקשר שהשאיר באתר. תוצאות ההגרלה יפורסמו בדף הפייסבוק של סונטו גם כן.

 

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה שעלה בגורל. עוזר עורך המבצע לא ישאיר לזוכה הודעה בדבר בחירתו כזוכה ולא יציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו.

 

ה.      לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.  

 

ח.      מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע.

 

 

6.    פירוט הפרס

א.      הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: שעון Suunto Spartan Sport HR.

ב.      הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

ג.       הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או              להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

 

7.  פיקוח
א.      ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, רו"ח מוטי בלבול,  או מי שהוא מינה לצורך כך.

  

8. אחריות: 

א.         התקנון יימצא באתר דוגית ובמשרדי החברה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי למבצע בתיאום מראש.

 

ב.         עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

 

ג.           במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.

 

ד.         למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

 

ה.         עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני משחק המבצע ו/או אופי המשחק ו/או קושי המשחק ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

ו.        למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המייל raffle.dugit@gmail.com יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק  הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

 

ז.       עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

 

ח.      בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.

 

9.  שונות

א.      כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

 

ב.      עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

 

ג.        תוצאות ההגרלה יפורסמו בדף הפייסבוק של סונטו.

 

ד.      תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

ה.      אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

  

ו.        בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 

ז.       למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.      

 

ח.      ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.

 

בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.