האתר שלנו לא נתמך במלואו בדפדפן בו אתם גולשים, אנו ממליצים להחליף לאחד מהדפדפנים הבאים: Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

₪משלוח חינם בקנייה מעל 250
עגלת הקניות

תקנון הגרלה - משקפת זוגס

 הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע הגרלה למשקפת זוגס.

.״משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות המצויינים בפוסט

החל מיום 23.9.2021 ועד יום 1.10.2021 (להלן: "תקופת המבצע"), תיערך בדף הפייסבוק    הגרלה העונה לשם הגרלה לכבוד יום החלומות
 .הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר

:לינק למוצר שיוגרל 

https://www.dugit.co.il/products/zoggs-goggle-predator-polarized-ultra?variant=40238078197911

 

 1. מנהל הדף יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתולערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסיםעל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. יובהר כי על המשתתף ללחוץ לייק לעמוד של זוגס בפייסבוק " ולעקוב אחר העמוד ציבורי כמו גם לתייג אדם נוסף בפוסט ההגרלה.
 3. משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי הגרלה יפסלו ויבחר באקראי זוכה אחר אשר מילא את כל התנאים.
 4. ההגרלה תבוצע על ידי גל ברנד  שמשמשת כמנהלת הדף העסקי מטעם דוגיתהזוכה יפורסם ב-1.10.2021 בשעה 21:00 לפי שעון ישראל.
 5. נציג הדף יבחר באקראי את אחד המשתתפים אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה על כל חלקיה.
 6. הודעה פרטית תישלח לזוכה.
 7. תוצאות ההגרלה יהיו סופיותמוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 8. בכל מקרה שמנהל הדף יראה לנכון לעשות כןלפי שיקול דעתו המוחלטהוא יהיה רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), לפי שיקול דעתו.
 9. אנו נשלח לזוכה על חשבונינו את המשקפת במשלוח סטנדרטי
 10. עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 11. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 12. היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומואזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתבלמי יש למסור את הפרסוהודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום ת.ז.
 13. בני משפחת מנהלי הדף אינם יכולים לזכות בפרס.
 14. מבלי לגרוע מכלליות האמורמוצהר בזה במפורשכי עלולות ליפול טעויות בתחרותוכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילהטענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרותניהולהתוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 15. תקנון זה מנוסחמשיקולי נוחות בלבדבלשון זכרההשתתפות בתחרותבהתאם להוראות תקנון זהמיועדת לגברים ולנשים כאחד